Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Δημιουργούμε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των 10 δεξιοτήτων ζωής, δηλαδή της αυτοπεποίθησης/αυτοεκτίμησης, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ενσυναίσθησης, των ικανοτήτων αντιμετώπισης δυσκολιών (coping skills), της ενσυνείδησης, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων, της διαχείρισης συνασθημάτων και του άγχους, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων. Επιπλέον, δημιουργούμε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν θεματικές οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συνιστούν όμως αναπόσπαστο κομμάτι της μόρφωσης του ανθρώπου και ενισχύουν την ψυχική του ανθεκτικότητα συνδυαστικά με τις δεξιότητες ζωής. Τέτοιες θεματικές είναι: α) ισότητα των φύλων και έμφυλα στερεότυπα, β) σεξουαλική αγωγή, γ) σωματική φροντίδα, δ) σεβασμός στην διαφορετικότητα, ε) περιβαλλοντική συνείδηση.

Ενημέρωση

Μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως φεστιβάλ, συνέδρια και ενημερωτικές καμπάνιες, αλλά και την διαδικτυακή μας παρουσία, την ιστοσελίδα, το newsletter και τα προφίλ του οργανισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, Instagram), παράγουμε και προωθούμε περιεχόμενο που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του οργανισμού, την ψυχική ανθεκτικότητα και τις εξελίξεις στην επιστημονική κοινότητα γύρω από αυτή, την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων, τις εξελίξεις από το διεθνή χώρο αναφορικά με την ψυχική ανθεκτικότητα και τα life skills που την αφορούν καθώς και θέσεις εργασίας που αφορούν τον οργανισμό μας.

Έρευνα

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς υλοποιούμε έρευνες αναφορικά με την ψυχική ανθεκτικότητα και την εκπαίδευση σε αυτή προκειμένου οι δράσεις μας να είναι πιο αποτελεσματικές και λειτουργικές και ο κοινωνικός μας αντίκτυπος ακόμη μεγαλύτερος.

Προτάσεις Πολιτικής

Μέσα από την συλλογή, την ανάλυση και την αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από τις δράσεις του οργανισμού στοχεύουμε στην δημιουργία ενός συνόλου προτάσεων για την προσαρμογή της ψυχικής ανθεκτικότητας ως ένα κοινωνικό καινοτόμο βασικό πλεονέκτημα για την εκπαίδευση.

Contact Details:

Email: info@openous.org
Follow us on Social Media: